Latvian
English
Prevent Genocide International 

Article 6 of the Rome Statute of the International Criminal Court in Latvian
Adopted on 17 July 1998 by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries
on the Establishment of an International Criminal Court in Rome on July 17, 1998.
Entry into force: July 1, 2003
Latvia signed the Rome Statute on April 22, 1999, and ratified the Treaty on June 28, 2002
Ratifications and signatures (UN website)

Romas Starptautiskas Kriminaltiesas Statuti

Pienemti Apvienoto Naciju Organizacijas Pilnvaroto diplomatiskaja konference par Starptautiskas Kriminaltiesas dibinaanu 1998.gada 17.julija

6.pants: Genocids

So Statutu merkiem "genocids" nozime jebkuru darbibu, kas tiek izdarita noluka pilnigi vai daleji iznicinat kadu nacionalu, etnisku, rasu vai religisku grupu, ka:

(a) adas grupas loceklu nogalinaana;

(b) nopietnu miesas bojajumu vai garigas traumas radiana adas grupas locekliem;

(c) tia tadu dzives apstaklu radiana adai grupai, lai to pilnigi vai daleji fiziski iznicinatu;

(d) tadu lidzeklu izmantoana, kuru merkis ir noverst bernu dzimanu ada grupa;

(e) bernu parvietoana piespiedu karta no vienas grupas uz citu.


Genocids 71.pants. Kriminallikums, Latvijas Republikas

Konvencija par genocida nepielaujamibu un sodišanu par to


Law : Domestic Laws | ICC | Information on the Genocide Convention   / Punishment : Domestic Prosecution | Extradition
Home | Genocide? | Law | Prevention | Punishment | Education | Action | About Us  /   Global News Monitor | Americas | Europe | Africa | Asia-Pacific

Prevent Genocide International
info@preventgenocide.org