Home
Magyarul
 preventgenocideinternational 
Magyar (Hungarian)


Egyezmény -
törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide


Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.
Entry into force: January 12, 1951.

Hungary became a party to the Genocide Convention on January 7, 1952.

List of parties to the Convention (UNHCHR status report), Nations that are NOT party to the Convention (this website)


1955. évi 16. törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérôl

(A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétele az Egyesült Nemzetek Fôtitkáránál 1952. január 7-én megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt nemzetközi ményt a jelen törvényerejû rendelettel kihirdeti:

2. § Az 1. §-ban említett nemzetközi mény hivatalos magyar fordítása a következô:

(Hivatalos magyar fordítás)

"A Szerzôdô Felek,

tekintetbevéve, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyûlése 1946. december 11-én kelt 96/I/ számú határozatában kinyilvánította, hogy a népirtás a nemzetközi jogba ütközô és az Egyesült Nemzetek Szervezete szellemének és céljainak ellentmondó bûncselekmény, és hogy azt a civilizált világ elítéli;

elismerve, hogy a népírtás a történelem mindegyik korszakában nagy veszteségeket okozott az emberiségnek;

meggyôzôdve arról, hogy az emberiségnek ettôl a gyûlöletes csapástól való megmentésére nemzetközi együttmûködés szükséges;

megtek az alábbiakban:

I. Cikk: A Szerzôdô Felek megerôsítik, hogy a népirtás függetlenül attól, hogy békében vagy háborúban követik el, a nemzetközi jogba ütközô bûncselekmény és kötelezik magukat arra, hogy ellene megelôzô rendszabályokat foganatosítsanak, elkövetését pedig megbüntetik.

II. Cikk: A jelen mény népirtás alatt a következô cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:

a) a csoport tagjainak megölése;

b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;

c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése;

d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;

e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erôszakos átvitele.

III. Cikk: Büntetés alá esnek a következô cselekmények:

a) népirtás;

b) népirtás elkövetésére irányuló szövetkezés;

c) közvetlen és nyilvános felbujtás népirtás elkövetésére;

d) népirtás elkövetésének kísérlete;

e) népirtásban való bûnrészesség.

IV. Cikk: A népirtást vagy a III. Cikkben felsorolt más cselekmények bármelyikét elkövetô személyek büntetés alá esnek függetlenül attól, hogy államvezetôk, hivatalos vagy magánszemélyek.

V. Cikk: A Szerzôdô Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Egyezmény rendelkezései alkalmazásának biztosítására alkotmányuknak megfelelôen minden szükséges törvényhozási intézkedést megtesznek, nevezetesen hathatós büntetô megtorlást állapítanak meg a népirtás, illetve a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikének elkövetésében bûnös személyekkel szemben.

VI. Cikk: A népirtással, vagy a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikének elkövetésével vádolt személyek felett azon állam illetékes bírósága ítélkezik, melynek területén a cselekményt elkövették, vagy a Nemzetközi Büntetô Bíróság azon Szerzôdô Felek viszonylatában, amelyek annak joghatóságát magukra nézve elismerték.

VII. Cikk: A népirtás és a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények kiadatás szempontjából nem tekinthetôk politikai bûncselekménynek.

A Szerzôdô Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetekben a kiadatást hazai jogszabályaiknak és hatályos szerzôdéseiknek megfelelôen engedélyezik.

VIII. Cikk: Bármely Szerzôdô Fél az Egyesült Nemzetek Szervezete illetékes szerveihez fordulhat annak érdekében, hogy ezek az Egyesült Nemzetek Alapokmányának megfelelôen olyan rendszabályokat foganatosítsanak, amelyek véleményük szerint alkalmasak a népirtás, vagy a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikének megelôzésére és megszüntetésére.

IX. Cikk: A Szerzôdô Felek közötti, a jelen Egyezmény értelmezésébôl, alkalmazásából vagy végrehajtásából adódó vitákat, ideértve azokat is, amelyek valamely államnak a népirtásért vagy a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikéért való felelôsségére vonatkoznak, a vitában résztvevô bármely Fél kérelmére a Nemzetközi Bíróság elé kell bocsátani.

X. Cikk: A jelen Egyezmény, melynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, az 1948. december 9-i keltezést viseli.

XI. Cikk: A jelen Egyezmény az Egyesült Nemzetek Szervezete bármely tagállama, valamint minden olyan nem tagállam részére, amelyet a közgyûlés az Egyezmény aláírására meghív, 1949. december 31-ig aláírásra nyitva áll.

A jelen Egyezményt meg kell erôsíteni és a megerôsítô okiratokat az Egyesült Nemzetek Fôtitkáránál kell letenni.

1950. január 1-jétôl az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagja és minden olyan nem tagállam, amely megkapja a fentemlített meghívást, csatlakozhat a jelen Egyezményhez.

A csatlakozási okiratokat az Egyesült Nemzetek Fôtitkáránál kell letenni.

XII. Cikk: Mindegyik Szerzôdô Fél az Egyesült Nemzetek Szervezete Fôtitkárának küldött közlés útján a jelen Egyezmény alkalmazását bármikor kiterjesztheti mindazokra a területekre vagy a területek egyikére, amelyek külkapcsolatainak viteléért felelôs.

XIII. Cikk: Mihelyt a huszadik megerôsítô vagy csatlakozási okiratot a Fôtitkárnál letették, a Fôtitkár arról jegyzôkönyvet vesz fel. A jegyzôkönyv másolatát megküldi az Egyesült Nemzetek Szervezete valamennyi tagállamának és a XI. Cikkben említett nem tagállamoknak.

A jelen Egyezmény a huszadik megerôsítô vagy csatlakozási okirat letételétôl számított kilencvenedik napon lép hatályba.

A fenti határidô után eszközölt megerôsítések vagy csatlakozások a megerôsítô vagy csatlakozási okiratok letételétôl számított kilencvenedik napon lépnek hatályba.

XIV. Cikk: A jelen Egyezmény a hatálybalépéstôl számított tíz éven át marad érvényben.

További öt éven át érvényben marad azon Szerzôdô Felek viszonylatában, amelyek a határidô letelte elôtt legalább hat hónappal nem mondják fel.

A felmondás az Egyesült Nemzetek Szervezete Fôtitkárának küldött írásbeli közléssel történik.

XV. Cikk: Ha a jelen Egyezmény résztvevôinek száma felmondásuk folytán tizenhatnál kevesebbre csökken, úgy az Egyezmény az utolsó felmondás érvénybelépésének idôpontjában hatályát veszti.

XVI. Cikk: Bármely Szerzôdô Fél a jelen Egyezmény felülvizsgálására irányuló kérelmét a Fôtitkárnak küldött írásbeli közlés útján bármikor elôterjesztheti.

A kérelem alapján teendô intézkedésekrôl - ha ilyeneket szükségesnek tart - a Közgyûlés határoz.

XVII. Cikk: Az Egyesült Nemzetek Fôtitkára az Egyesült Nemzetek Szervezete valamennyi tagállamát és a XI. Cikkben említett nem tagállamokat értesíti:

a) a XI. Cikk szerint történô minden aláírásról, megerôsítésrôl és csatlakozásról;

b) a XII. Cikk értelmében kapott közlésekrôl;

c) a jelen Egyezmény - XIII. Cikk értelmében történô - hatálybalépésének napjáról;

d) a XIV. Cikk értelmében kapott felmondásokról;

e) az Egyezménynek - a XV. Cikk értelmében történô megszûnésérôl;

f) a XVI. Cikk értelmében kapott közlésekrôl.

XVIII. Cikk: A jelen Egyezmény eredeti példányát az Egyesült Nemzetek Szervezetének irattárában kell elhelyezni.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagállama és a XI. Cikkben említett nem tagállamok az Egyezményrôl hitelesített másolatot kapnak.

XIX. Cikk: A jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Fôtitkára hatálybalépésének napján iktatja be.

Aláírások".

A Magyar Népköztársaság az Egyezményhez az alábbi fenntartásokkal csatlakozott:

"A Magyar Népköztársaság fenntartással él az Egyezmény IX. Cikkében foglalt rendelkezésekkel szemben, amelyek a hágai Nemzetközi Bíróság részére biztosítanak széles körû ellenôrzô jogkört, valamint az Egyezmény XII. Cikkében foglalt rendelkezésekkel szemben, amelyek nem határozzák meg a gyarmatokkal rendelkezô államok kötelezettségeit a gyarmatokon ûzött kizsákmányolás és a népirtásnak minôsíthetô cselekmények tekintetében."

3. § Az említett nemzetközi egyezmény a Magyar Népköztársaságra nézve 1952. április 6-án lépett hatályba.


Home | Law | Translations of the Genocide Convention | Domestic Laws | Rome Statute

Prevent Genocide International

info@preventgenocide.org

Please send us your comments on our website.