Home
Law
Prevent Genocide International 

Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy

Slovakia became a party to the Genocide Convention on May 28, 1993.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.
Entry into force: 12 January 1951.

List of parties to the Convention (UNHCHR status report), Nations that are NOT party to the Convention (this website)


 

Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy schválený Valným zhromaždením OSN 9. 12. 1948, ktorý v článku č.1 hovorí: zmluvné strany potvrdzujú, že genocída, či už spáchaná v mieri alebo za vojny, je zločinom podľa medzinárodného práva a zaväzuje sa preto zabraňovať a trestať ju”. A v článku 2 dopĺňa, že sa “genocídou rozumie ktorýkoľvek z činov uvedených nižšie spáchaný v úmysle zničiť úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú:

 • ?usmrtenie príslušníkov takej skupiny
 • ?úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie
 • ?spôsobenie ťažkých ublížení na tele, alebo duševných porúch členom takej skupiny
 • ?opatrenie smerujúce k tomu, aby sa takej skupine bránilo rodeniu detí.
 • V článku 3 tohto dohovoru sa píše, že trestné sú tieto činy: a) genocída; b) spolčenie na spáchanie genocídy; c) priame a verejné podnecovanie na spáchanie genocídy; d) účasť na genocíde.


  Slovakia (Criminal Code, articles 259-265)


  Law : Domestic Laws | ICC | Information on the Genocide Convention   / Punishment : Domestic Prosecution | Extradition
  Home | Genocide? | Law | Prevention | Punishment | Education | Action | About Us  /   Global News Monitor | Americas | Europe | Africa | Asia-Pacific

  Prevent Genocide International
  info@preventgenocide.org