Home
Law
preventgenocideinternational
Language: Finnish

Yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen
ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi

Sopimuspuolet,

ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 11 päivänä joulukuuta 1946 hyväksymässä päätöslauselmassa 96 (I) olevan julkilausuman siitä, että joukkotuhonta on rikos kansainvälisen oikeuden mukaan, Yhdistyneiden Kansakuntien hengen ja päämäärien vastainen ja sivistyneen maailman tuomitsema;

todeten, että joukkotuhonta historian kaikkina aikoina on aiheuttanut ihmiskunnalle suuria menetyksiä; ja

vakuuttuneina siitä, että kansainvälinen yhteistoiminta ihmiskunnan vapauttamiseksi tästä vitsauksesta on tarpeen;

sopivat täten seuraavasta:

I artikla: Sopimuspuolet toteavat joukkotuhonnan, tapahtui se sitten rauhan tai sodan aikana, olevan kansainvälisen oikeuden mukaan rikoksen, jonka ehkäisemiseen ja rankaisemiseen ne sitoutuvat.

II artikla: Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan joukkotuhonnalla jokaista seuraavaa tekoa, joka tähtää jonkin kansallisen, etnillisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittämiseen tässä sen ominaisuudessa joko kokonaan tai osittain:

(a) ryhmän jäsenten tappamista;
(b) vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttamista ryhmän jäsenille;
(c) ryhmän elinehtojen tahallista huonontamista tarkoituksella aikaansaada sen fyysillinen hävittäminen joko kokonaan tai osittain;
(d) toimenpiteiden toteuttamista, joiden tarkoituksena on syntyväisyyden ehkäiseminen ryhmän piirissä;
(e) lasten pakollista siirtämistä ryhmästä toiseen.

III artikla: Seuraavat teot ovat rangaistavia;

(a) joukkotuhonta;
(b) salahanke joukkotuhonnan suorittamiseksi;
(c) välitön ja julkinen yllytys joukkotuhontaan;
(d) joukkotuhonnan yritys;
(e) osallisuus joukkotuhontaan.

IV artikla: Joukkotuhontaan tai johonkin 3 artiklassa mainittuihin muihin rikoksiin syyllistyneet henkilöt on rangaistava siitä riippumatta, ovatko he perustuslain mukaisesti hallitusvastuussa olevia henkilöitä (gouvernants), virkamiehiä taikka yksityisiä henkilöitä.

V artikla: Sopimuspuolet sitoutuvat perustuslakiensa mukaisesti ryhtymään tämän yleissopimuksen määräysten voimaansaattamista varten tarpeelliseen lainsäädäntään ja erityisesti säätämään tehokkaita rangaistuksia joukkotuhontaan tai 3 artiklassa mainittuihin muihin tekoihin syyllistyneille henkilöille.

VI artikla: Joukkotuhonnasta tai 3 artiklassa mainituista muista teoista syytetyt henkilöt vastaavat oikeassa tuomioistuimessa siinä valtiossa, missä teko suoritettiin, tai sellaisessa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, jolla on tuomiovalta niihin sopimuspuoliin nähden, jotka ovat sen tuomiovallan hyväksyneet.

VII artikla: Joukkotuhontaa ja 3 artiklassa mainittuja muita tekoja ei pidetä rikoksentekijän luovuttamiseen nähden poliittisina rikoksina.

Sopimuspuolet sitoutuvat tällaisessa tapauksessa suostumaan luovutukseen voimassa olevien lakiensa ja sopimustensa perusteella.

VIII artikla: Jokainen sopimuspuoli voi pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien asianomaisia elimiä ryhtymään sellaisiin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan edellyttämiin toimenpiteisiin, joita nämä elimet pitävät tarkoituksenmukaisina joukkotuhonnan tai 3 artiklassa mainittujen muiden tekojen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi.

IX artikla: Tämän yleissopimuksen tulkitsemista, soveltamista tai täytäntöönpanoa koskevat sopimuspuolten väliset erimielisyydet, mukaan luettuina ne, jotka koskevat jonkin valtion vastuunalaisuutta joukkotuhontaan tai 3 artiklassa mainittuihin muihin tekoihin, alistetaan Kansainväliseen tuomioistuimeen jonkin osapuolen sitä pyytäessä.

X artikla: Tämä yleissopimus, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, päivätään 9 päivänä joulukuuta 1948.

XI artikla: Tämä yleissopimus on 31 päivään joulukuuta 1949 saakka avoinna allekirjoittamista varten jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenelle ja jokaiselle Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomalle valtiolle, jolle yleiskokous on lähettänyt allekirjoittamiskutsun.

Tämä yleissopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Tähän yleissopimukseen voi 1 päivän tammikuuta 1950 jälkeen liittyä jokainen Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen ja jokainen Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumaton valtio, joka on saanut yllä mainitun kutsun.

Liittymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

XII artikla: Jokainen sopimuspuoli voi milloin tahansa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella ulottaa tämän yleissopimuksen soveltamisen koskemaan kaikkia tai joitakin niistä alueista, joiden ulkomaisten suhteiden hoidosta tämä sopimuspuoli on vastuussa.

XIII artikla: Sinä päivänä, jolloin ensimmäiset kaksikymmentä ratifioimis- tai liittymiskirjaa on talletettu, laatii pääsihteeri siitä pöytäkirjan ja lähettää tästä jäljennöksen jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiolle ja jokaiselle XI artiklassa tarkoitetulle Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomalle jäsenelle.

Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä kahdennenkymmenennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamispäivästä lukien.

Jokainen tämän päivän jälkeen suoritettu ratifiointi tai liittyminen tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä asianomaisen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta lukien.

XIV artikla: Tämä yleissopimus on voimassa kymmenen vuoden ajan sen voimaantulopäivästä lukien.

Tämän jälkeen se on voimassa viisi vuotta kerrallaan niiden sopimuspuolten osalta, jotka eivät ole irtisanoneet sitä vähintään kuusi kuukautta ennen sanotun määräajan päättymistä.

Irtisanominen suoritetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella.

XV artikla: Tämän yleissopimuksen sopimuspuolten lukumäärän alittaessa irtisanomisten perusteella kuusitoista, lakkaa yleissopimus olemasta voimassa siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen näistä irtisanomisista on tullut voimaan.

XVI artikla: Jokainen sopimuspuoli voi milloin tahansa pyytää tämän yleissopimuksen tarkistusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

Yleiskokous päättää tällaisen pyynnön johdosta mahdollisesti suoritettavista toimenpiteistä.

 

XVII artikla: Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiolle ja XI artiklassa tarkoitetuille Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille seuraavasta:

(a) XI artiklan mukaisesti tapahtuneista allekirjoituksista, ratifioinneista ja liittymisistä;
(b) XII artiklan mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista;
(c) XIII artiklan mukaisesti tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä;
(d) XIV artiklan mukaisista irtisanomisista;
(e) XV artiklan mukaisesta yleissopimuksen voimassaolon lakkaamisesta;
(f) XVI artiklan mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista.
XVIII artikla: Tämän yleissopimuksen alkuperäinen kappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon.

Oikeaksi todistettu jäljennös yleissopimuksesta lähetetään jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiolle ja jokaiselle XI artiklassa tarkoitetulle Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomalle valtiolle.

XIX artikla: Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri kirjaa tämän yleissopimuksen sen voimaantulopäivänä.


Law : Domestic Laws | ICC | Information on the Genocide Convention   / Punishment : Domestic Prosecution | Extradition
Home | Genocide? | Law | Prevention | Punishment | Education | Action | About Us  /   Global News Monitor | Americas | Europe | Africa | Asia-Pacific

Prevent Genocide International
 

Joukkotuhonta, Joukkotuhontarikos, Kansanmurha, suomi, finland, helsinki, rikoslaki, oikeuden